Algemene voorwaarden

 1. Enkel deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de klant.
 2. Onze offertes zijn vrijblijvend. De aanbiedingen die in rekening worden gebracht, zijn deze die geldig zijn op het ogenblik van plaatsing en/of levering, behoudens uitdrukkelijk andersluidende
  overeenkomst. De aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van vergetelheid, vergissing, beschikbaarheid op de markt en/of omstandigheden waarvan (nadien) blijkt dat zij de plaatsing
  van de goederen bemoeilijken.
 3. Een order verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging.
 4. Indien de klant een order geheel of gedeeltelijk annuleert, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de verschuldigde betaling.Bovendien dient de
  klant tevens in te staan voor de reeds gemaakte uitgaven en kosten.
 5. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen (van levering, werken en transport) op evenredige wijze aan te passen, indien de prijzen van grondstoffen, materialen, lonen of andere be-
  standdelen die de prijzen kunnen beïnvloeden, wijzigingen ondergaan.
 6. Onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag, tenzij anders wordt bedongen. Bij gebrek aan betaling of bij onvolledige betaling van de factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege
  en zonder ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd ten belope van 12% per jaar. Tevens is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ver-
  schuldigd van 15% van het factuurbedrag, mits een minimum van 65,00 EUR, onverminderd het recht van Glashandel Vandenbulcke om zich de werkelijk geleden schade te laten vergoeden,
  indien deze hoger blijkt te zijn.
 7. Het protesteren van een factuur dient duidelijk gemotiveerd en per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 werkdagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn worden
  er geen klachten meer aanvaard, en wordt de niet (tijdig) geprotesteerde factuur als aanvaard en bindend tussen de partijen beschouwd.
 8. Bij wanbetaling of ingeval het vertrouwen van Glashandel Vandenbulcke in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt wegens aanwijsbare negatieve gebeurtenissen (bv. uitgifte van
  een ongedekte cheque, in gebreke blijven betalingen te verrichten, …) of in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de
  klant, kan Glashandel Vandenbulcke de uitvoering van elke overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling opschorten, en de betaling van alle openstaande bedragen opeisen,
  ook indien die nog niet vervallen waren.
 9. De leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn wordt enkel verstrekt ten titel van inlichting. Ze binden Glashandel Vandenbulcke niet. Een vertraging in de overeengekomen termijn kan geen
  aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen.
 10. De klant stelt Glashandel Vandenbulcke ter plaatse een lokaal ter beschikking hetwelk gemakkelijk toegankelijk is en geschikt blijkt voor materiaalopslag e.d. De klant zorgt voor het voor-
  handen zijn van elektriciteit, verwarming en water. De klant zorgt dat de werf gemakkelijk toegankelijk wordt gemaakt.
 11. De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient er zorg voor te dragen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de
  werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend. Na plaatsing van de
  goederen gaat het risico over op de klant.
 12. Indien de levering/werkzaamheid op verplaatsing plaatsvindt, bij de klant, zal de klant de nodige schikkingen treffen opdat de monteur zo dicht mogelijk bij de leveringsplaats/montageplaats
  kan komen met een vracht- of bestelwagen.
 13. De werf dient bereikbaar te zijn met de kraanwagen (actieradius van 12 meter) zodat alle beglazing geplaatst kan worden. De klant dient hiertoe de nodige voorzieningen te treffen.
 14. De evaluatie en het aanbrengen van eventuele doorvalbeveiligingen vallen niet ten onze laste.
 15. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding, worden alle maten geacht fabricagematen te zijn, waarbij de eerste afmeting de breedte aangeeft en de tweede de hoogte. Glashandel Van-
  denbulcke kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor niet overeenstemming van de maten indien zij zelf de opmeting gedaan heeft.
 16. De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en conform de wettelijke bepalingen ter zake (WTCB, FAB, NCB,…).
 17. De klant aanvaardt de door de leverancier aangehouden toleranties voor de kwaliteitsbeoordeling. Deze toleranties betreffen o.a. de afmetingen, dikte, effenheid, kleurschakeringen, optische
  kwaliteit en fouten in het uitzicht aan de randen van de geleverde materialen.
 18. Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Glashandel Vandenbulcke geleverde producten de wettelijke garantie ter zake. Indien de afgeleverde
  zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de klant ons hiervan uiterlijk binnen de acht werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die
  hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de klant. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de klant aan
  het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het
  voormelde garantiestelsel.
 19. Ingeval van de levering/ plaatsing van deuren/ scheidingswanden kan er slechts worden overgegaan tot maatopname indien de deuropening volledig werd afgewerkt (stijlen, vloeren, tapijten
  e.d. moeten steeds aanwezig zijn). Alle punten waaraan het deurgeheel bevestigd dient te worden, moeten voldoende stevigheid garanderen. Bij het plaatsen van de deur op een vloerveer is
  het belangrijk dat er geen leidingen lopen die het plaatsen van de vloerveer kunnen verhinderen. Eventuele hieruit voortvloeiende schade aan leidingen kan niet ten onze laste worden gelegd.
 20. Eventuele verborgen gebreken dienen door de klant, op straffe van verval, schriftelijk te worden gemeld binnen 2 maanden na de ontdekking ven het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering
  in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een jaar na de levering.
  Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van Glashandel Vandenbulcke, zal de klant de schade concreet moeten bewijzen. Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt
  de verplichting van Glashandel Vandenbulcke zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het
  verkochte goed. Geen andere schade van de klant of een derde komt in aanmerking voor vergoeding.
  De aansprakelijkheid van Glashandel Vandenbulcke is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van
  de koper, of van een persoon voor wie de koper verantwoordelijk is.
 21. Elke aansprakelijkheid van Glashandel Vandenbulcke is uitgesloten, wanneer de schade wordt veroorzaakt door de schuld of tussenkomst van de klant of enige derde.
  Glashandel Vandenbulcke is ook niet aansprakelijk voor schade die voorvloeit uit slijtage, een toepassing en/of gebruik van de geleverde/herstelde goederen die niet in overeenstemming is
  met de regels van de kunst, of niet voldoet aan de gebruiks-/plaatsings-/reinigings- of onderhoudsvoorschriften. De garantie van Glashandel Vandenbulcke strekt zich niet uit naar vorst- of
  vochtschade.
 22. Glashandel Vandenbulcke zal nooit verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor welk probleem of welke schade dan ook die zich voordoet tijdens de levering of installatie, wanneer blijkt
  dat zij onvoldoende of verkeerdelijk werd geïnformeerd door de klant.
 23. De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs en dit ongeacht de leveringsdatum van de goederen. Zolang de betaling niet heeft plaatsge-
  had, is de klant er niet toe gerechtigd de betrokken goederen in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. Glashandel Vandenbulcke behoudt zich het
  recht voor om het wettelijk eigendomsvoorbehoud in te roepen.
 24. Indien Glashandel Vandenbulcke ten gevolge van overmacht (ongevallen, oorlog, stakingen, lock-out, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, … e.d.) niet in de mogelijkheid verkeert de
  overeenkomst tijdig of zelfs helemaal niet uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten zolang de overmacht duurt, of zelfs te
  beëindigen indien uitvoering van de overeenkomst (normaal, menselijk of redelijk) onmogelijk is geworden zonder dat hiervoor enige vorm van schadevergoeding kan worden geëist door de
  klant.
 25. Zichtbare gebreken of klachten aangaande de uitvoering van de werken dienen ons toe te komen binnen de 8 dagen na beëindiging van de werken op straffe van verval en aanvaarding van
  de werken.
 26. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. In geval van betwistingen, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement WestVlaanderen bevoegd.
  Glashandel Vandenbulcke behoudt zich evenwel het recht voor om een eventueel geschil in te leiden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar de klant domicilie /
  maatschappelijke zetel heeft.